SoSimple behandler personoplysninger. Dette dokument beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger på en fair og lovlig måde.

Vi behandler kun personoplysninger som er nødvendige for at levere de aftalte ydelser eller andre legitime formål (myndighedskrav). Når vi ikke længere har brug for dine data sletter vi dem.

 

Dataansvarlig kontaktperson

SoSimple er dataansvarlig, og vi overholder lovgivningen på området.

 

Kontaktperson: Rikke Berg
Adresse: Suomisvej 4, Frederiksberg
CVR: 33228651
Telefonnr.: +45 2999 3400
Mail: info@sosimple.dk
Website: www.sosimple.dk

 

PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, cpr nummer, fødselsdato, e-mailadresse , hjemmeside
 • Virksomhedsnavn og CVR nummer, CV samt oplysning og dokumentation for uddannelse

 

SOSIMPLES FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

SoSimples formål med at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 • Nyhedsinformation i form af nyhedsbreve
 • Levering af varer og ydelser, kurser og konsulentbistand du har bestilt
 • Administration af din relation til os

SAMTYKKE

Normalt benytter vi kun dine oplysninger til de formål der er angivet i dette dokument.

Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt eller vi skal bevare dem af hensyn til myndighedskrav.

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

REVIDERING AF DATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne datapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Om nødvendligt vil du modtage en meddelelse herom.

Udarbejdet af SoSimple